KOM GODT

FRA START

INDSKOLING

Skovshoved skole

    Læring | Dannelse | Trivsel    

Skovshoved Skoles tre værdier læring, dannelse og trivsel betyder, at vores elever mødes af nærværende voksne, som skaber trygge rammer, og som har blik for den enkelte elev som individ og som en del af fællesskabet.

 

Du kan finde skolens værdier her.

 

Vi forventer, at hjemmet møder skolen positivt og støtter op om elevens udvikling mod selvstændighed.
På Skovshoved Skole lægger vi stor vægt på elevens faglighed.
Vi møder eleverne der, hvor de er, og vi forventer at hjemmet støtter op om elevens arbejde.

  Hvad kan vi tilbyde dig  

Vilje til læring

I indskolingen er legen drivkraften til al læring, og vi lægger vægt på træning både i skolen og hjemme.

Vi vækker elevernes nysgerrighed og skaber grundlaget for, at eleverne kan tage medansvar for egen læring.

 
Vi prioriterer en stærk og tidlig læseindsats, da læsning er en forudsætning for at kunne tilegne sig ny viden.

Konkret vil du/I møde

elever, der hver dag har læsestund eller sproglig opmærksomhed
elever, der arbejder ude og inde med matematik & talforståelse gennem leg, spil og træning
 
voksne, der guider og vejleder børnene, og tager dem og deres læring alvorligt
 
elevfremlæggelser og elever, der arbejder efter princippet ’børn lærer af børn’
Nysgerrighed og indsats

Vi understøtter nysgerrighed og lysten til læring, og vi hjælper eleven til at opnå social og kulturel bevidsthed gennem tydelige rammer og målsætninger.

Vi understøtter eleverne i glæden ved at være en aktiv del af et fællesskab. Vi forventer, at der bliver bakket op om skolen via et tæt skole/hjem-samarbejde.

Konkret vil du/I møde

Elever der bliver understøttet i deres selvstændige udvikling

Elever der aktivt indgår i fællesskabet

Elever der dagligt bliver støttet i at opbygge deres kulturelle forståelse

Inddragelse af nærmiljøet og udearealerne for at understøtte elevernes almene læring og trivsel.

Fællesskab og respekt

I løbet af Indskolingen bliver eleverne gode til at indgå som en aktiv del af forskellige fællesskaber.


Vi sætter respekt for hinanden højt og lærer eleverne, at alle har en plads og betydning i fællesskabet. I Indskolingen oplever eleverne et trygt miljø, hvor lærere og pædagoger er omkring eleverne, og støtter dem i deres udvikling.


Vi arbejder tæt sammen i årgangsteam, hvor alle elever lærer hinanden at kende og lærer, at alle har en stemme.

 

Helt konkret

Inddeles alle elever i trivselsgrupper ved skolestart.

Holder vi ugentlige klassemøder.

Hjælper vi eleverne med at indgå i forskellige legerelationer.

Har vi venskabsklasser mellem 0. og 3. klasserne

    Vidste du    

At mange indskolingselever på Skovshoved Skole ligger væsentligt over landsgennemsnittet i læsetests.

At alle indskolingsklasser på Skovshoved Skole har et ugentligt klassemøde for at fremme klassens trivsel.

    Faste forløb i indskolingen    

Venskabsklasser

Når man starter i 0. klasse på Skovshoved Skole får alle elever en ven fra 3. klasse, som viser dem til rette på skolen. 3. klasserne hjælper deres 0. klasses ven både i pauser, i udvalgte undervisningsforløb samt i GFO.

Krybbespil

1. årgang arbejdes med juleevangeliet og udvalgte salmer. Eleverne komponerer et lille krybbespil, som de fremfører til juleafslutningen for forældre og indskolingens elever.

Zoo-skole

Skovshoved Skole og Københavns Zoo har en samarbejdsaftale, som bevirker at alle vores 3. klasses elever deltager i to forløb i løbet af 3. klasse. Efterårets forløb har fokus på faglig læsning og natur og teknologi, og her underviser 3. klasserne deres 0. klasses venner. I foråret arbejder man med et matematikforløb med fokus på vægt og måling.

Hyttetur

I løbet af 2. klasse er eleverne af sted på hyttetur med klassens lærere og klassepædagog. Her er der fokus på socialt samvær og klassetrivsel samt styrkelse af fællesskabet. Naturen omkring hytten udforskes af elever og voksne og benyttes til bevægelse og leg.

Lucia

Det er en tradition, at 3. klasserne går Luciaoptog for deres forældre og hele skolen. 

Please reload

    Traditioner   

Udeliv

Hele indskolingen arbejder i tre dage på tværs med dansk, idræt og billedkunst. Der er fokus på at arbejde ude og bruge naturen til at understøtte den faglige læring og danne nye relationer eleverne imellem.

Morgensang

På Skovshoved Skole mødes alle til morgensang tirsdag og fredag. Her synger vi nye og gamle sange/salmer og lærerbandet spiller for.

Matemagi

Hele indskolingen arbejder i tre dage på tværs med matematik. Eleverne arbejder i små butikker, hvor de handler med hinanden. Der er fokus på køb og salg samt samarbejde og trivsel.

Motionsdag

Vi deltager i det landsdækkende arrangement ”Skolernes motionsdag” fredag i uge 41, hvor vi går i Christiansholms mose og løber med hele indskolingen.

Desuden deltager vi i det årlige Rynkebyløb.

Juleklip

Det er en tradition, at GFO og skole afholder en juleklippedag, hvor eleverne pynter indskolingsområderne op.

Fastelavn

Vi holder fastelavn i skole og GFO, hvor vi er klædt ud, leger og slår katten af tønden.

Please reload

    Kontakt    

Skovshoved Skoles kontor er åbent for personlig og telefonisk
henvendelse mandag til fredag kl. 8.00 -14.45.
Tlf.: 39 98 55 00


e-mail: skovshoved.skole@gentofte.dk