UDNYT DIT

POTENTIALE

UDSKOLING

Skovshoved skole

    Eleverne trives    

Eleverne på Skovshoved Skole blev i foråret 2019 bedt om at udfylde "Den nationale trivselsmåling", der måler på en række parametre inden for social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Vi kan med stolthed og glæde konstatere en meget høj elevtrivsel i udskolingen på Skovshoved Skole. I undersøgelsen kom det bl.a. frem at...

af eleverne svarer, at de tit eller meget tit er glade for skolen.

87%

85%

af eleverne synes, at de klarer sig godt fagligt i skolen.

86%

af eleverne synes, at de gør gode faglige fremskridt i skolen.

677669_man_512x512.png

Derudover svarer 83% af eleverne, at andre elever accepterer dem, som de er.

    Læring | Dannelse | Trivsel    

Skovshoved Skoles tre værdier læring, dannelse og trivsel betyder, at du her får stærke faglige kundskaber, så du bliver klar til din ungdomsuddannelse, at du bliver et selvstændigt tænkende individ, der forstår verden, og at du trives, så du kan lære.

 

Du kan finde skolens værdier her.

 

Vi stiller store krav til din og hjemmets indsats. Vi forventer, at du gør dig umage, er ambitiøs og arbejder flittigt – også når det er svært og tager tid. Til gengæld vil vi gøre alt, hvad vi kan for at styrke din læring, dannelse og trivsel, så du udnytter dit potentiale.

  Hvad kan vi tilbyde dig  

Vilje til læring

 

På Skovshoved Skole er der et fagligt stærkt miljø, hvor lærerne arbejder sammen om, at du opnår det højest mulige faglige niveau i alle fag.

Konkret vil du...

Få løbende feedback for at højne din fortsatte faglige progression 

Blive mødt af ambitiøse lærere og få differentieret undervisning ud fra dit faglige niveau 

Få målrettet træning frem mod eksamenerne

Nysgerrighed og indsats

Du skal udvikle dig som et vidende og selvstændigt tænkende menneske. Derfor forventer vi, at du er nysgerrig, tager ansvar og er åben over for omverden og over for de fællesskaber, du bliver

en del af.

Konkret vil du...

 

Arbejde undersøgende og reflekterende i forhold til virkelighedsnære problematikker

Lære hvor og hvordan du kan bruge dine færdigheder og kompetencer

Indgå i forskellige samarbejder på tværs af årgangen

Fællesskab og respekt

Skolen, årgangen og klassen er et læringsfællesskab, hvor vi i trygge rammer og gensidig respekt skal bidrage, kunne begå fejl og prøve os frem i læringsforløbene.

 

Konkret vil du...

Blive involveret og få indflydelse på læringsmiljøet

Opleve at vi prioriterer stærke relationer mellem dig, dine lærere og de øvrige elever

Indgå i et forpligtende fællesskab præget af respekt og tolerance

    Vidste du    

Et synligt resultat er, at mange elever fra Skovshoved Skole gennemfører den først valgte ungdoms-uddannelse. 

team.png

Elev på skolen

"Der bliver arbejdet for, at vi har et godt sammenhold. Det betyder, at vi tør sige noget og diskutere i timerne. Vi lærer rigtig meget. Lærerne lytter til os."

    Faste forløb i udskolingen    

Elevcafé

På Skovshoved Skole har vi en elevcafé som 7. årgang samt tilhørende lærer står for driften af. Eleverne tilbereder et frokosttilbud til resten af skolen. Eleverne får øget deres samarbejdsevne og ansvarstagen, da de her skal levere et produkt (dagens ret) som kunderne (andre elever på skolen) ønsker at købe. Derudover får de kendskab til madhygiejne og andre vigtige aspekter i forhold til at kunne drive en frokostcafé.

Digitalt penalhus

Formålet med undervisningen i det "Digitale penalhus" er at lære eleverne at anvende en bred vifte af digitale redskaber i problemløsningen af de opgaver de bliver stillet i skolen såvel som senere i uddannelses- og arbejdslivet.
 
Eleverne vil altså blive præsenteret for digitale redskaber, de kan bruge til at løse en given opgave. Derudover har vi fokus på digital dannelse.

Der er skemalagte timer i alle tre udskolingsår til arbejdet med elevernes digitale kompetencer.

Se mere på digitaltpenalhus.com

Derudover har vi særligt fokus på digital dannelse.

Lejrskole på 7. årgang

Hvert skoleår arrangerer vi en lejrskole for den nye 7. årgang i udskolingen. Lejrskolen giver eleverne mulighed for at blive ”rystet sammen” og dermed skabe den nye årgang i udskolingen.

Gymnasiesamarbejde

Gymnasiesamarbejde med to af kommunens gymnasier. Øregård Gymnasium med fokus på innovation, kommunikation og sprog og Ordrup Gymnasium med fokus på kultur og sprog.

Skolekomedie (8. årgang)

Skolekomedien i 8.klasse er et musisk-kreativt forløb med inddragelse af danskfaglige discipliner, projektstyring, idéudvikling og gruppedynamiske kompetencer, hvorfor deltagelse er obligatorisk enten foran, på eller bag scenen.

Projektopgaven

Projektopgaven integreres på alle klassetrin i udskolingen. Her er der fokus på udarbejdelse af problemstillinger, kildehåndtering og produktfremstilling samt akademisk metode på folkeskoleniveau. Eleverne lærer, at projektopgaven skal fremstå som et miniforskningsprojekt og at metoderne vil være i tråd med de tiltag, som er implementeret i de nye prøver i kultur- og naturfagene.

Skolerejse, 9. klasse

I 9. klasse kommer eleverne på en skolerejse til udlandet med 4-5 overnatninger. Der er fokus på fællesskab, trivsel og faglighed. Destinationerne har tidligere været Færøerne, Tyskland, Tjekkiet, Norge og Holland.

Mobilfri udskoling

På Skovshoved Skole har vi valgt, at have en mobilfri udskoling. Det har vi valgt for både at styrke fagligheden og det sociale fællesskab. Mobiltelefonerne indsamles ved skoledagens start, låses inde og udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Please reload

    Vidste du    

Skovshoved Skole ligger over det kommunale gennemsnit i 9. klasses afgangskarakterer.

Lærer: "Vi har ikke bare fokus på viden og færdigheder, men i høj grad også hvad elevernes opnåede kompetencer kan bruges til. Det gør vi ved at koble direkte til elevernes hverdag."

    Kontakt    

Skovshoved Skoles kontor er åbent for personlig og telefonisk
henvendelse mandag til fredag kl. 8.00 -14.45.
Tlf.: 39 98 55 00


e-mail: skovshoved.skole@gentofte.dk